هاست لینوکس ایران

هاست لینوکس ایران 100 مگابایت
 • 100 مگابایت مقدار فضا
 • 2 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد ادون دامین
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • سالیانه پرداخت
هاست لینوکس ایران 250 مگابایت
 • 250 مگابایت مقدار فضا
 • 4 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد ادون دامین
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • سالیانه پرداخت
هاست لینوکس ایران 500 مگابایت
 • 500 مگابایت مقدار فضا
 • 8 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد ادون دامین
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • سالیانه پرداخت
هاست لینوکس ایران 1000 مگابایت
 • 1000 مگابایت مقدار فضا
 • 12 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد ادون دامین
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • ماهيانه،سالیانه پرداخت
هاست لینوکس ارزان 3000 مگابایت
 • 2000 مگابایت مقدار فضا
 • 15 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد ادون دامین
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • ماهيانه،سالیانه پرداخت
هاست لینوکس ایران 2000 مگابایت
 • 2000 مگابایت مقدار فضا
 • 15 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد ادون دامین
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • هفتگی ، ماهانه بک آپ گیری
 • ماهيانه،سالیانه پرداخت