سرور مجازی آلمان

سرور مجازی رم 256

تحویل یک الی هشت ساعت

 • 256MB رم
 • Intel Xeon E3-1245V2 @ 1 Core نوع پردازنده
 • 20GB هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • آلمان موقعیت سرور
 • انتخابی سیستم عامل
سرور مجازی رم 512

تحویل یک الی هشت ساعت

 • 512MB رم
 • Intel Xeon E3-1245V2 @ 1 Core نوع پردازنده
 • 35GB هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • آلمان موقعیت سرور
 • انتخابی سیستم عامل
سرور مجازی رم 1024

تحویل یک الی هشت ساعت

 • 1024MB رم
 • Intel Xeon E3-1245V2 @ 1 Core نوع پردازنده
 • 50GB هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • آلمان موقعیت سرور
 • انتخابی سیستم عامل
سرور مجازی رم 2048

تحویل یک الی هشت ساعت

 • 2048MB رم
 • ntel Xeon E3-1245V2 @ 2 Core نوع پردازنده
 • 70GB هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • آلمان موقعیت سرور
 • انتخاب سیستم عامل
سرور مجازی رم 3072

تحویل یک الی هشت ساعت

 • 3072MB رم
 • ntel Xeon E3-1245V2 @ 2 Core نوع پردازنده
 • 100GB هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • آلمان موقعیت سرور
 • انتخابی سیستم عامل
سرور مجازی رم 4096

تحویل یک الی هشت ساعت

 • 4096MB رم
 • ntel Xeon E3-1245V2 @ 2 Core نوع پردازنده
 • 150GB هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • آلمان موقعیت سرور
 • انتخابی سیستم عامل
سرور مجازی رم 5120

تحویل یک الی هشت ساعت

 • 5120MB رم
 • ntel Xeon E3-1245V2 @ 3 Core نوع پردازنده
 • 200GB هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • 1 گیگابیت پورت
 • آلمان موقعیت سرور
 • انتخابی سیستم عامل